Jacek Jasionowski

Jacek Jasionowski


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne:
DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.


3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania usługi do 60 dni od podpisania umowy.

4. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zmodernizowania obecnego układu chłodniczo grzewczego na kabinach sortowniczych. Zadaniem Wykonawcy będzie:
•     zdemontowanie obecnych agregatów chłodniczych,
•     zainstalowanie nowych wskazanych urządzeń,
•     zestrojenie automatyki nowych urządzeń z obecnym układem,
•    regulacja pracy instalacji.

Celem modernizacji jest zwiększenie efektywności chłodzenia oraz grzania poprzez zwiększenie wydajności urządzeń z usprawnieniem efektywności rozprowadzenia powietrza głównego układu – uzyskanie dobrego chłodzenia bez używania dodatkowych agregatów chłodniczych zainstalowanych w ramach poprzednich modernizacji . Obecny system grzewczo chłodniczy posiada 7,5kW mocy chłodzenia i 36 kW mocy grzania na kabinach głównych i 5,7kW mocy chłodzenia i 24 kW mocy grzania na kabinie selektywnej /Zał.4/
Modernizacja obecnego układu ma polegać na wymianie obecnych urządzeń chłodniczych na 3 kabinach sortowniczych. Wybrane rozwiązanie polega na zastosowaniu zewnętrznej jednostki na dachu kabiny sortowniczej i 2 jednostek przemysłowych wewnętrznych, podwieszonych pod sufitem, wewnątrz kabin sortowniczych. Jednostki wewnętrzne należy zainstalować centralnej części kabiny, zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym. /Zał.5/
Na podstawie konsultacji i doświadczeń w eksplantacji układów chłodniczo -  grzewczych  Zamawiający wskazuje modele i typy urządzeń które należy zainstalować i skonfigurować z obecnym układem.

Zestaw urządzeń Seria Alpha do zainstalowania na głównej kabinie sortowniczej pracujących w temperaturze do -20stC. – 2 komplety:
•    jednostka zewnętrzna RZAG100NV1 ,
•    dwie jednostki wewnętrzne FBA50A,
•    pilot Madoka,
•    trójnik systemowy,
•    skrzynki nawiewne.

Zestaw urządzeń Seria Alpha do zainstalowania na selektywnej kabinie sortowniczej pracujących w temperaturze do -20stC. – 1 komplety:
•    jednostka zewnętrzna RZAG71NV1 ,
•    dwie jednostki wewnętrzne FBA35A9,
•    pilot Madoka,
•    trójnik systemowy,
•    skrzynki nawiewne.

Pozostałe materiały instalacyjne niezbędne do podłączenia i montażu urządzeń Zamawiający skalkuluje samodzielnie na podstawie złączonych dokumentów lub podczas wizji lokalnej.

5. Dodatkowe informacje o zmówieniu.

Realizacja zadania musi być tak zaplanowana i wykonana, by prace przy jego realizacji nie ograniczały zamawiającemu wykonywanie bieżącej działalności, którą jest zagospodarowywanie odpadów.  

6. Miejsce wykonania zamówienia.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

7. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 5.07.2024 r.  w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1  do niniejszego zapytania.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wymagane do zrealizowania opisanych działań.

8. Rozliczenie.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

9. Informacje dodatkowe.

UWAGA! Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Jacek Jasionowski tel. +48 532 413 008, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki.

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie
4. Dokumentacja projektowa istniejącego układu grzewczo – chłodniczego na kabinach sortowniczych
5. Schemat montażowy wskazanych urządzeń


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190


Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.


Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019).


3. Opis przedmiotu zamówienia.


Zadaniem wykonawcy jest wykonanie okresowej aktualizacji  Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego do obowiązujących wymogów, norm i przepisów prawa.
Zamawiający od czasu ostatniej aktualizacji  realizowanej w czerwcu 2022r. wykonał następujące inwestycje i zmiany w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych:
- modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego we wszystkich obiektach gdzie przebywają i pracują ludzie (wymiana z uwagi na znaczące zużycie i przestarzałość),
- wybudowanie w stacji transformatorowe głównego wyłącznika prądu, odcinającego niskie napięcie we wszystkich obiektach i instalacjach zasilonych ze stacji transformatorowej średniego napięcia.

Zamawiający w ramach usługi wymaga od Wykonawcy;
- przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie zakładu przed przystąpieniem do aktualizacji instrukcji
- przeprowadzenie szkolenia na terenie zakładu mające na ceku zapoznać pracowników z nową instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Dodatkowe informacje dla wykonawcy:
Wykonawca zaktualizowaną instrukcje dostarczy zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych i edytowalnej wersji elektronicznej.
Zamawiający na czas wykonywania usługi, udostępni wykonawcy aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w wersji edytowalnej.

4. Termin wykonania zamówienia i miejsce jego wykonania.


Termin wykonania opracowania od dnia podpisania umowy: 6 tygodni, od dnia podpisania umowy.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69 11-500 Giżycko


5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 21.06.2024r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu (szkolenie, dojazdy, uzgodnienia) i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski, tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Aktualna IBP
 


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamó-wień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia.


Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie kompleksowej kontroli rocznej i kontroli 5 letniej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez okres 5 lat. Zgodnie z załączonym harmonogramem /Zał.1/

Lp.

Parametr / Numer i Nazwa Obiektu

Obj. nr 1+nr 8a

hala sortowni z budynkiem socjalnym

Obj nr 8

bud.adm.

Obj nr 6

warsztat

Obj nr 3

boksy

Obj nr 9

boks na azbest

Obj nr 14

zbiornik

Obj nr 30

zbiornik

Obj nr 2

portiernia

Obj nr 4c

zbiornik

1.

Długość [m]

87,82

25,47

18,54

59,64

15,24

33,25

30,30

6,98

9,95

2.

Szerokość [m]

36,72

10,84

13,04

10,14

10,14

6,85

10,20

2,88

6,95

3.

Wysokość [m]

15,94

8,72

8,52

7,24

7,24

0,5 mnpt

+ 1,1m bariera

0,5 mnpt

+ 1,1m bariera

3,55

0,5 mnpt

+1,1

bariera

4.

Powierzchnia zabudowy [m²]

3 224,93

277,00

241,76

604,75

154,53

229,77

306,06

20,10

69,15

5.

Powierzchnia użytkowa [m²]

3 354,54

388,09

210,57

559,92

142,58

 

 

12,84

 

6.

Kubatura [m³]

47.587,02

2.212,60

1.999,16

3.633,84

1.040,13

 

 

65,61

 


Tab.1 Parametry obiektów podlegających kontroli  zlokalizowanych pod adresem Spytkowo 69, 11-500 Giżycko – Gmina Giżycko 280604_2.0013.350/26, 280604_2.0013.350/14, 280604_2.0013.350/15.

Lp.

Parametr / Nr i nazwa obiektu

Obiekt magazynowy w Kruklankach

Adres

1.

Długość [m]

34,00

Ul. Wodna

11-612 Kruklanki

Działka nr.540/11

 

2.

Szerokość [m]

10,80

3.

Wysokość [m]

15,94

4.

Powierzchnia zabudowy [m²]

336,00

5.

Kubatura [m³]

2 688,00


Tab.2 Parametry obiektu zlokalizowanych poza siedzibą główną w Gminie Kruklanki 280605_2.0001.540/11

W zakresie usługi Wykonawca wykona kontrole stanu technicznego obiektów należących do Zakła-du Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie położonych na terenie gminy Giżycko i gminy Kruklanki

-  Co roku przez okres pięciu lat 2024r-2028r. (Przegląd Roczny i Przegląd Półroczny)

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i nisz-czące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

- W piątym roku 2028r (Przegląd 5-letni)

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
b) badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
c) wykonanie pomiarów elektrycznych poprawności działania transformatora zainstalowanego w stacji transformatorowej,
d) oraz cały zakres przeglądu rocznego .

Wykaz ilości obwodów do wykonania pomiarów zostały zestawione w załączniku /Zał.3/

Niniejszy arkusz ofertowy sporządzony został przez Zamawiającego w celu ułatwienia Oferentom wyceny prac kontrolno-pomiarowych. Ze względu na specyfikę obiektu, przyjęte w arkuszu ilości pomiarów mogą być niedoszacowane na poziomie 5%. W przypadku, gdy ilość dodatkowych po-miarów nie ujętych w arkuszu ofertowym będzie większa od 5% wszystkich pomiarów w obiekcie, Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty za dodatkowe pomiary. Wykonawcy na czas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w obiekcie przydzielony zostanie pracownik zakładu (koordynator ) nadzorujący wszystkie prace kontrolno-pomiarowe oraz odpowiedzialny za wyłączanie i ponowne włączanie poszczególnych maszyn i urządzeń. Pracownikowi temu można będzie zgłaszać wszelkie trudności napotkane w trakcie wykonywania pomiarów lub rozbieżność pomiędzy niniejszym arkuszem ofertowym, a stanem faktycznym.

Udokumentowaniem wykonania kontroli będzie wykonanie protokołu z przeprowadzonych czynności dla każdego obiektu który powinien zawierać:
- określenie zakresu kontroli,
- miejsce i datę wykonywania kontroli
- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły i posiadanych kwalifikacji do wykonania przeglądu,
- podpisy uczestników kontroli.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania w terminie do 30.11.2028r.

5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 24.05.2024r. do godziny 10:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.

Zadaniem Wykonawcy jest dopełnienie formalności związanych z poinformowaniem właściwego organu Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.

1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
3. Oświadczenie.
4. Harmonogram wykonania kontroli okresowych na lata 2024r.-2028r.
5. Plan zagospodarowania terenu.
6. Zestawienie ilości obwodów elektrycznych do przebadania.


1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamó-wień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Aktualizacja operatu przeciwpożarowego związana jest z planem budowy nowych miejsc magazynowych do zbierania wysortowanych odpadów. Stworzenie nowych miejsc magazynowych w ocenie Zamawiającego pozwala na przeorganizowanie części miejsc magazynowych co wpłynie na lepszą organizacje pracy i bezpieczeństwo.
Założeniem Zamawiającego jest wprowadzenie następujących zmian:

1.    M.M.3 –  dodanie do tego magazynu  odpadu nr.4  (puszka aluminiowa) z magazynu M.M.2 puszki aluminiowanej (trzy stalowe kontenery),
                     pozostaje bez zmian miejsce na rogu hali do magazynowani odpadu nr 3 (sprasowany RDF)
2.    M.M.6 –  cały odpad numer 13 (niezmielone gabaryty) przeniesiony zostanie do magazynu M.M.9 w jego miejsce zbierany będzie
                     odpad nr.19 (balast posortowniczy) z M.M.9, odpad nr. 13 (odpady gabarytowe nie zmielone)  będzie zbierany w M.M.11 (nowe boksy)
3.    M.M.8 –  z placu po prawej strony magazynu zostanie wydzielony boks, który zostanie przeznaczony
                    do magazynowania odpadu z boksu M.M.9 nr 21 (papa)
4.    M.M.9 –  w miejscu po przeniesionym odpadzie nr.21 (papa) zbierane będą zmielone gabaryty
5.    M.M.11 – (nowe miejsce magazynowanie składa się z 3 boksów) do tego miejsca zostaną przeniesione następujące
                     odpady: część 12 (elektroodpady) z magazynu M.M.4; 19 (niezmielone gabaryty) z magazynu M.M.9 i 17(opony) z magazynu M.M.10
6.    Wolne miejsca do magazynowania M.M.9 nr 19  przeznaczone zostaną do magazynowania odpadów biodegradowalnych.

Opisane zmiany zostały zaznaczone w złączniku nr4.

Planowane boks magazynowe zostały uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Na ich budowę wydział budownictwa w Giżycku wydał pozytywną decyzje pozwalającą na ich budowę.

Rodzaje magazynowanych odpadów i ich ilości zostały wskazane w dokumentacji projektowej – Załącznik nr.3

Wykonawca operatu przed jego wykonaniem przedstawi wstępną analizę, możliwości  rozlokowania odpadów we wskazanych miejscach magazynowych. Analiza ma wskazać czy zaproponowane zmiany są możliwe oraz zaproponować rozwiązania w przypadku niemożliwości wykonania zamierzeń Zamawiającego.
Na podstawie zaakceptowanej analizy Wykonawca opracuje operat zgodnie z obowiązującymi przepisów prawa i normami oraz uzgodni operat.

Wymagania dla wykonawcy
1.    Dokonania wizji lokalnej obiektu przed złożeniem oferty.
2.    Opracowania analizy zmiany miejsc magazynowania odpadów.
3.    Opracowania aktualizacji operatu przeciwpożarowego  i uzgodnienie jego treści z Zamawiającym
Operat musi zawierać następujące informacje:
•    Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie,
•    Maksymalne łączne masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
•    Największe masy odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instala-cji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów wy-nikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
•    Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania:
- wykonanie operatu przeciwpożarowego nie później niż do 60 dni od dnia podpisania umowy
- uzgodnienie operatu przeciwpożarowego z powiatowym (miejskim) komendantem Państwowej Straży pożarnej  właściwym dla lokalizacji obiektu w terminie przewidzianym przepisami prawa dla Organu Administracji zatwierdzającego operat przeciwpożarowy: do 120 dni od dnia podpisania umowy.

5. Informacje dotyczące oferty.
Ofertę należy przedłożyć do dnia 17.03.2023r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.
Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.

6. Informacje dodatkowe.
Wykonawca operatu może być wyłącznie osoba posiadająca wymagane prawem uprawnieniem do jego wykonania i uzgodnienia z Regionalnym Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
Operat będzie składany do Marszałka Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008

7. Załączniki.
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Załącznik 1 – Aktualny operat przeciwpożarowy
5. Załącznik 2 – Aktualne pozwolenie zintegrowane
6. Załącznik 3 – Dokumentacja projektowa nowych boksów magazynowych
7. Załącznik 4 – Graficzne przedstawienie planowanych zmian

UWAGA - Na wniosek Wykonawcy termin składania ofert na opisane zadania zostaje wydłużony do 31.05.2023r

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 10 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Lokalizacja zakładu: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Położenie geograficzne:
DMS: N54°05´20,24” E21°48´07,37” Lat Lng: N 54,088951° E 21,80205


2. Tryb udzielenia zamówienia.
Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.


3. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania usługi do 90 dni od podpisania umowy.


4. Przedmiot zamówienia
Niniejsze zamówienie składa się z 2 części.
Wykonawca może złożyć ofertę na 1 i/lub 2 część.


Zadanie (część) I – modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż.
Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji ppoż. zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową – (Załącznik nr1). Po wykonaniu prac montażowych wykonawca przedstawi protokół z badania parametrów oświetlenia i zgodności jego wykonania z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca dla wszystkich wykonanych instalacji oraz instalacji zmodernizowanych w obiekcie warsztatowym wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).


Zadanie  (część)  II – montaż instalacji chłodniczej i instalacji zasilających urządzeń
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania instalacji zasilającej zgodnie z opracowaną dokumentacją – (Załącznik nr.2)  i zainstalowanie urządzeń chłodniczych jednych z dwóch zastosowanych zestawów urządzeń, których przykładowe zestawienie wskazuje się poniżej.

Przykładowe zestawienie i lokalizacja urządzeń:
opis przedmiotu zamówienia
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych modeli urządzeń wskazanych producentów urządzeń niż wskazanych w zestawieniach, pod warunkiem zastosowania urządzenia o nie gorszych parametrach,

5. Dodatkowe informacje o zmówieniu
Realizacja zadania część  1 i część 2 musi być tak zaplanowana i wykonana, by prace przy jego realizacji nie ograniczały zamawiającemu wykonywanie bieżącej działalności, którą jest zagospodarowywanie odpadów.  


6. Miejsce wykonania zamówienia
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

7. Informacje dotyczące oferty
Ofertę należy przedłożyć do dnia 26.05.2023 r.  w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 4 i/lub 5 do niniejszego zapytania.
Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena musi uwzględniać wszystkie niezbędne koszty wymagane do zrealizowania opisanych działań.

Uwaga
W przypadku braku/niedostępności opraw wskazanych w dokumentacji projektowej na część I Wykonawca do oferty dołączy wykaz oferowanych opraw.

Zamawiający po konsultacji z projektantem podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty zawierającej inne niż wskazane w dokumentacji oprawy biorąc pod uwagę ich parametry techniczne najbardziej zbliżone do projektowanych.

8. Rozliczenie
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony bez uwag i zastrzeżeń. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

9. Informacje dodatkowe
UWAGA! Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, osoba do kontaktu: Jacek Jasionowski tel. +48 532 413 008, lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. Załączniki
1.    Dokumentacja projektowa z przedmiarem – modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego
2.    Dokumentacja projektowa z przedmiarem – budowa instalacji chłodniczej
3.    Formularz ofertowy zadanie 1
4.    Formularz ofertowy zadanie 2
5.    Projekt Umowy zadanie 1
6.    Projekt Umowy zadanie 2

7. SchematDokumenty z zakończenia konsultacji

Protokół zakończenia konsultacji

Załącznik nr.1

Załącznik nr.2

Załącznik nr.3

UWAGA: Na wniosek oferentów, czas trwania konsultacji rynkowych zostaje wydłużony do 07.07.2023r.

Wykaz zgłoszeń

Pobierz:
wykaz_zgloszen

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
NIP 8451958301; REGON 280470190
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000346147
Telefon: +48 87 555 54 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Telefon: +48 87 555 54 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. URL: http://zuokspytkowo.pl/

Osoba wyznaczona do kontaktu:
W sprawach procedury: Aneta Wawrzos, tel. 608476994, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W sprawach technicznych: Jacek Jasionowski, tel. 532413008, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fermentacji z bioodpadów”.

I.    PODSTAWA PRAWNA
Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH
1.Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fermentacji bioodpadów. Przedmiotem zamówienia będzie w szczególności zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń technologiczny wraz z  budową instalacji fermentacji bioodpadów.
2.Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji niezbędnych do  przygotowania postępowania, opisu przedmiotu zamówienia, warunków umownych, ustalenia wartości zamówienia oraz ewentualne doradztwo w powyższym zakresie z zachowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników.
Zakłada się, że łączna ilość odpadów  ulegających biodegradacji i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (tj.: odpadów organicznych podsitowych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów kuchennych) w okresie  8 lat wrośnie jeszcze o ok. 5.000 Mg  docelowo ok. 12.000 Mg na rok. Aktualna ilość zbieranych odpadów 20 01 08 wynosi ok. 5000 Mg/rok a 20 02 01 wynosi ok. 2000 MG
Odpad ulegający biodegradacji, powstały na linii sortowniczej podczas mechanicznego rozdziału (frakcja podsitowa 20-80mm) – do 3.500 Mg na rok będzie kompostowany w nowym obiekcie przeznaczonym do fermentacji i kompostowania odpadów. Linia technologiczna wyposażona jest w urządzenia sortownicze dedykowane do wydzielenia frakcji organicznej 20-80 mm i frakcji mineralnej 0-20 mm. Frakcja mineralna będzie kompostowana na obecnej kompostowni.
Zakłada się, że na skutek rozwoju selektywnej zbiórki bioodpadów ilość frakcji podsitowej 20-80 ulegnie zmniejszeniu o ok. 70%.

 Szczegółowy opis zadania  – BUDOWA INSTALACJI DO FERMENTACJI ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z PRODUKCJĄ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

W ramach projektu rozważa się wykorzystanie jednego z dwóch rozwiązań technologicznych, pozwalające na ekonomiczne i bezpieczne przeprowadzanie procesu fermentacji biologicznej.

W 2022 roku do ZUOK Spytkowo przyjęto następujące ilości odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych:
- o kodzie 20 02 01 –  2 055,0 Mg;
- o kodzie 20 01 08 – 4 910,0 Mg;
- o kodzie 16 03 80 – 2,8 Mg,
 co daje łącznie 6 967,8Mg.
ponadto wytworzył odpady 19 12 12 (frakcja podsitowa 20-80mm) – ok. 3.500 Mg.

Na dziś Zamawiający ma zagwarantowane ok 7.000 Mg odpadów do procesu fermentacji i  ok 10 000  Mg do procesu kompostowania. Prowadzone są rozmowy w celu pozyskania dodatkowych 2 000 Mg).

Opcje przewidują budowę fermentacji z wykorzystaniem powstającej frakcji stałej i ciekłej do celów nawozowych; z frakcją stałą poddawaną kompostowaniu w tunelach kompostowych i placu dojrzewania. Opcje uwzględniają zainstalowanie jednostek kogeneracji (CHP) w celu wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Zakładu i/lub na sprzedaż odbiorcom zewnętrznym. Ze względu na położenie inwestycji na nowym terenie, na potrzeby planowanej inwestycji uwzględniono realizację między innymi następujących obiektów lub węzłów funkcjonalnych: - zaplecze socjalne (korzystanie przez nowych pracowników obsługujących fermentację); - węzeł ważenia i ewidencji przywożonych odpadów.

Przewidywany strumień odpadów przyjmowany w przyszłości do zakładu obejmuje:
- odpady zielone o kodzie 20 02 01 - ok. 4 tys. Mg;
- odpady kuchenne o kodzie 20 01 08 - ok. 7 tys. Mg;
- pozostałe odpady biodegradowalne selektywnie zebrane jako uzupełnienie (w tym z przemysłu) - ok. 1 tys. Mg; co daje łącznie ok. 12 tys. Mg selektywnie zbieranych odpadów przyjmowanych do zakładu.

Dodatkowo dopuszcza się (w zależności od możliwości danej technologii) przyjęcie odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych płynnych i półpłynnych w ilości do ok. 2,3 tys. Mg. Dla fermentacji okresowej przyjęto także konieczność dodawania do II stopnia recyklingu organicznego – kompostowania, struktury w ilości ok. 3 tys. Mg, na którą składać się mogą zarówno odpady jak też produkty.

Celem budowy instalacji jest:

•    Zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych podlegających recyklingowi oraz zmniejszenie unieszkodliwiania w szczególności przez składowanie;
•    Zwiększenie ilości energii oraz biogazu produkowanych ze źródeł odnawialnych. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na (min.):  –  zaspokojenie własnych potrzeb związanych z obsługą linii sortowniczej, i nowoprojektowanych obiektów technologicznych. Na chwilę obecna zakład energetyczny poinformował, że obecna sieć wymaga przebudowy, aby możliwe było przekazywanie wytworzonej energii elektrycznej.
•    Wyprodukowanie ciepła technologicznego i  wykorzystane go do (min): zaspokojenie własnych potrzeb grzewczych co, cwu i nowoprojektowanych obiektów technologicznych.
•    Wzrost świadomości mieszkańców dotyczącej gospodarowania odpadami, głównie w zakresie recyklingu odpadów biodegradowalnych
•    Poprawa jakości środowiska naturalnego oraz życia mieszkańców w regionie poprzez zmniejszenie ilości odpadów na składowisku.

Zamawiający otrzymał zaproszenie do współpracy z lokalną elektrociepłowni PEC Giżycko. Elektrociepłownia zainteresowana jest wykorzystania nadmiarowego ciepła, energii elektrycznej lub nadmiaru wytworzonego biogazu na własnej jednostce kogeneracyjnej. Między zakładami nie ma połączenia mogącego przetransportować powstałe ciepło, energie elektryczną lub biogaz. Wykonawca podczas konsultacji rynkowych przedstawi swoje rozwiązanie przedstawionego zagadnienia.

Przewiduje się, że do stacji fermentacji odpadów biodegradowalnych kierowany będzie strumień odpadów (stałych) o masie od 12 000 Mg w ciągu roku. Zdecydowana większość tego strumienia poddana zostanie recyklingowi, co w konsekwencji przyczyni się do zredukowania masy odpadów przeznaczonych do składowania. Wydajność węzła fermentacji dla odpadów stałych wyniesie do 10 tys. Mg/rok. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest prowadzenie procesu recyklingu organicznego odpadów (R3) zbieranych selektywnie. W tym celu przewiduje się utratę statusu odpadów i wytwarzanie produktu nawozowego. Nawet, jeśli w początkowym okresie, nie uzyska się certyfikatu, lub w późniejszym okresie nie cały produkt będzie objęty tym certyfikatem, to przewiduje się ewentualne zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 05 03 np. do rekultywacji w procesie R10. Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się aby prowadzony był proces unieszkodliwiania np. D8.

W zakres zadania wchodzić będzie:
-Opracowanie koncepcji instalacji do fermentowania odpadów biodegradowalnych i przekazania informacji niezbędnych do uzyskania pozwoleń środowiskowych.
- Opracowanie dokumentacji projektowej
- Wykonanie opisanego zadania
- Nadzór autorski
- Szkolenie załogi
- Rozruchy
- Przeglądy gwarancyjne
- Złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego związanego z powstałą instalacją fermentacji bioodpadów.

Zamawiający w marcu zlecił wykonacie badań potencjału biogazowego posiadanych odpadów biodegradowalnych. Przewidziany termin otrzymania wyników to koniec maja 2023r. Zamawiający przekaże otrzymane wyniki stronom, które zgłoszą swój udział w ogłoszonych konsultacjach rynkowych oraz zamieści je na stronie internetowej.

Na postawie konsultacji rynkowych Zamawiający planuje podjąć decyzję w sprawie wyboru technologii, która w ocenie Zamawiającego będzie najefektywniej współpracować z  obecną instalacja oraz będzie sprawnie i stabilnie pracować na wskazanych ilościach odpadów biodegradowalnych z turystyczną charakterystyka terenu działalności zakładu – znaczący wzrost odpadów w okresie maj - wrzesień a niski w okresie październik – kwiecień.

Zamawiający planuje zrealizować przedsięwzięcie w oparciu o dofinansowanie z programu „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny” ogłoszonego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas konsultacji Zmawiający chciałby uzyskać wiedzę, czy przedstawiane rozwiązania będą zgodne z wymaganiami programu.

III.    POGLĄDOWE KONFIGURACJE ROZWAŻANYCH TECHNOLOGII
OPCJA 1 przewidująca fermentację suchą, ciągłą wraz z kompostownią i pozostałą niezbędną infrastrukturą.

Przykładowa konfiguracja instalacji:
•    hala przygotowania (przyjęcia), w tym retencjonowanie i podawanie
•    W hali przygotowania wsadu prowadzone są między innymi następujące procesy: przyjęcie, retencjonowanie, przygotowanie (sortowanie, rozdrabnianie) i podawanie odpadów do procesu fermentacji.
•    fermentacja (układ fermenterów) o wydajności: do 12 tys. Mg w technologii ciągłej, suchej  – jeden fermenter plus rezerwa na drugi,
•    hala (moduł) odbioru / odwadnianie pofermentatu,
•    Moduł oczyszczania powietrza :
-    hala płuczki i wentylatora ,
-    biofiltr ,
•    moduł zagospodarowania biogazu :
-    zbiornik/zbiorniki odcieków (nawozu płynnego) o poj. łącznej do 3200 m3 zintegrowane ze zbiornikiem biogazu ;
-    kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią ;
-    jednostki kogeneracji - moduł CHP ;
•    plac dojrzewania kompostu  
•    kompostownia tunelowa  – 3 tunele kompostowe;
•    place i drogi technologiczne ,
•    infrastruktura towarzysząca (zewnętrzne uzbrojenie ternu, zbiorniki w tym na wody deszczowe odcieki , wiaty/boksy magazynowe, budynek/kontenery socjalne, budynek/kontener wagowy i ochrony  z wagą najazdową  etc.),

OPCJA 2 przewidująca fermentację suchą, okresową (perkolacyjną/garażową) wraz z kompostownią i pozostałą niezbędną infrastrukturą.

Przykładowa konfiguracja instalacji:
•    hala przygotowania (przyjęcia), w tym retencjonowania i podawania ; w hali przygotowania wsadu prowadzone są między innymi następujące procesy: przyjęcia, retencjonowania, przygotowania (sortowania, rozdrabniania) i podawania odpadów do procesu fermentacji.
•    fermentacja (układ fermenterów) o wydajności: do 12 tys. Mg w technologii okresowej, suchej
•    8 komór fermentacji,
•    zbiornik perkolatu i piaskownik  – 2 szt.
•    moduł oczyszczania powietrza :
-    hala płuczki i wentylatora ,
-    biofiltr ,
•    moduł zagospodarowania biogazu :
-    zbiorniki biogazu ;
-    kolumna odsiarczająca wraz z pochodnią ;
-    jednostki kogeneracji - moduł CHP ;
•    plac dojrzewania kompostu
•    kompostownia tunelowa  – 8 tuneli kompostowych;
•    hala korytarza technologicznego, wspólna dla fermentacji i kompostowni;
•    place i drogi technologiczne,
•    infrastruktura towarzysząca (zewnętrzne uzbrojenie ternu, zbiorniki [w tym na wody deszczowe , odcieki, wiaty/boksy magazynowe, budynek/kontenery socjalne, budynek/kontener wagowy i ochrony z wagą najazdową etc.).

3.    W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

IV.     ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu, składają zgłoszenia do udziału wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2.W konsultacjach mogą wziąć udział uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:
posiadają wiedzę i doświadczenie w zaprojektowaniu w ostatnich 5 latach co najmniej jednej kompletnej funkcjonującej instalacji do fermentacji z jednostką kogeneracji (CHP) lub w ostatnich  latach dostarczyli technologię do budowy kompletnej funkcjonującej instalacji do fermentacji z jednostką kogeneracji (CHP).  
3.Zgłoszenia można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.    
4.Termin składania zgłoszeń: 12.05.2023 rok. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
5.Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

V.    ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH
1.Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2.Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3.Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego. Na dwa dni przed Konsultacjami, uczestnicy będą mogli przesłać Zamawiającemu propozycje własnych rozwiązań.
4.Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.
5.Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo uczestnika do złożenia zgłoszenia lub złożenia zgłoszenia i udziału w Konsultacjach wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa (jeśli umocowanie do reprezentacji nie będzie wynikać z odpisu właściwego rejestru).
b) referencje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w Konsultacjach.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Uczestnika, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie niezbędnych wyjaśnień i/lub uzupełnień.
6.Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
7.Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.
8.Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w szczególności w następującej formie:
- wymiana korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
- wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego
- spotkania indywidulane z poszczególnymi uczestnikami w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie (np. w formie telefonicznej czy wideokonferencji).
9.Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w terminie 19.06.2023 – 30.06.2023
10.Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 28.07.2023

Wykaz załączników:

Załącznik nr1. Zgłoszenie

Załącznik nr2. Regulamin

Załącznik nr3. RODO

Załącznik nr.4. Dane i materiały ZUOK Spytkowo

Załącznik nr.5 Badania gazodochodowości bioodpadów (proces mezofilowy)

Załącznik nr.6 Badania gazodochodowości bioodpadów (proces termofilowy)