czwartek, 07 grudzień 2023 13:25

Dostawa i dzierżawa metalowych pojemników do gromadzenia popiołu - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Napisała

Powiadomienie o wyborze oferty - Dostawa i dzierżawa metalowych pojemników do gromadzenia popiołu

 Zamawiający : Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z o.o. ; Spytkowo 69, 11-500 Giżycko zaprasza do złożenia oferty na:

 Dostawa i dzierżawa metalowych pojemników do gromadzenia popiołu

 Zamawiający:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo sp. z o.o.

Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

Telefon: (0-87) 555 54 10

Strona internetowa :www.zuokspytkowo.pl

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 845-195-83-01

Regon: 280470190

 Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa i dzierżawa metalowych pojemników do gromadzenia popiołu o pojemności 1100l.

Przedmiot zamówienia został opisany w zał. Nr. 1 do zapytania

 Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2025 r.

Termin dostawy pojemników: do dnia 31.12.2023 r.

 OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

 1. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie miesięczne, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
 1. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.
 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia, poprzez podanie w formularzu ofertowym miesięcznej kwoty dzierżawy 300 sztuk pojemników oraz ceny jednostkowej dzierżawy pojemnika Podane kwoty należy podać w kwocie brutto i netto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej

 KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

 1. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie kryterium: cena brutto – 100%
 2. Ocena za to kryterium dokonana zostanie wg następującego wzoru:

X = najniższa cena jednostkowa za dzierżawę pojemnika netto / cena jednostkowa za dzierżawę pojemnika netto badanej oferty x 100pkt

 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi

określone w zapytaniu ofertowym i otrzyma największą liczbę punktów.

 1. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych w celu rozstrzygnięcia postępowania. Podana wówczas cena ofertowa nie może być wyższa niż cena zaoferowana w ofercie pierwotnej.

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

- osobiście w siedzibie spółki: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko

-lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 nie później niż do dnia 15.12.2023 r. godz. 10:00.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli

dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę uprawnioną, to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferty należy składać w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
 1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują osobiście lub pocztą elektroniczną.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 1. Do kontaktu upoważniony jest Pan Andrzej Jasionowski Tel. 87 555 54 29 lub 660 470 540.

 WYBÓR WYKONAWCY

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
 1. Informacja i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana zostanie do Oferentów biorących udział w niniejszym postępowaniu.
 1. Wynagrodzenie będzie płatne;

Wynagrodzenie za miesięczny za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

jeżeli:

 1. Nie zostanie złożona żadna oferta,

 2. Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania,
 1. Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

 XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o., Spytkowo 69, 11-500 Giżycko, REGON 280470190, NIP 8451958301, KRS 0000346147, tel. +48 87 555 54 10, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WWW administratora oraz w punkcie kontaktowym inspektora ochrony danych. Funkcję IOD pełni Tomasz Trzciałkowski email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 ZAŁĄCZNIKI do pobrania:

 1. Powiadomienie o wyborze oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia
 3. Wzór formularza ofertowego,
 4. Projekt umowy