wtorek, 03 styczeń 2023 09:07

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/3/2022

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.12.2022 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.01.2023r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-afb5ac7c-876c-11ed-b4ea-f64d350121d2

Link do e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-afb5ac7c-876c-11ed-b4ea-f64d350121d2

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

JEDZ_instrukcja

Zalacznik_1A_formularz_ofertowy_czesc_1

Zalacznik_1B_formularz_ofertowy_czesc_2

Zalacznik_1C_formularz_ofertowy_czesc_3

Zalacznik_1D_formularz_ofertowy_czesc_4

Zalacznik_1E_formularz_ofertowy_czesc_5

Zalacznik_2_Edytowana_wersja_formularza_JEDZ

Zalacznik_3_oswiadczenie_dot_podstawy_wykluczenia_przewidzianej_w_art_5k

Zalacznik_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Zalacznik_5_ oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji

Zalacznik_6_oswiadczenie_z_art_117_ust_4Informacja o udzieleniu zamówienia

Pobierz:
udzielenie_zamówienia

Informacja o wyborze oferty
Pobierz:
wybor_ofertyInformacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty Wykonawcy oraz o ponownym przeprowadzeniu badania i oceny ofert w części 1 i 2

Pobierz:

informacja_o_uniewaznieniu_czynnosci_i_ponownym_badaniu_i_oceny_ofertInformacja o wyborze oferty
Pobierz:
wybor_oferty


Informacja dotycząca poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej

Pobierz:

Informacja_dotyczaca_poprawienia_oczywistej_omylki_rachunkowej

Informacja z otwarcia ofert po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej

Pobierz:

Informacja_z_otwarcia_ofert_po_poprawieniu_oczywistej_omylki_rachunkowej

Informacja z otwarcia ofert
Pobierz:

Informacja_z_otwarcia_ofert

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Pobierz:

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia

 Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi_2023_01_17