środa, 19 październik 2022 07:49

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12

Napisane przez Joanna Kłoczko

Przetarg nieograniczony na usługę: usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12.

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2721/2022

Zamówienie klasyczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2022r. poz. 1710) 

Ogłoszenie o przetargu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.10.2022 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19.10.2022r.

Identyfikator postępowania miniPortal : 0fb4f2ef-2b65-4cd7-9379-d09bb558fdca

Link do miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fb4f2ef-2b65-4cd7-9379-d09bb558fdca

Pobierz:

Ogloszenie_o_zamowieniu

SWZ_doc

SWZ_pdf

Edytowanlna_wersja_formularza_JEDZ

JEDZ_instrukcjaUWAGA !!!

Zmiana_SWZ_2022_11_08

Zalacznik_5

Zalacznik_6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pobierz:

Ogloszenie

Informacja o wyborze oferty

Pobierz:
wybor_ofertyInformacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:

Kwota_na_sfinansowanieInformacja z otwarcia ofert - 21.11.2022r.
Pobierz:
zestawienie_ofertPytania i odpowiedzi

2721/2022/Pytanie 1
Zamawiający w SWZ, rozdział 12 warunki udziału w postępowaniu wskazuje, iż Wykonawca musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12.
W związku z faktem, że wielu Wykonawców prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w których wskazany jest odpad o kodzie ,,ex 19 12 12”, a dodany przedrostek ,,ex’’ oznacza, że są to odpady po przetworzeniu mechanicznym w rozmiarze powyżej 80 mm, tj., proszę o potwierdzenie, że posiadane zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie ,,ex 19 12 12” odpowiadającym odbieranym odpadom co do charakterystyki potwierdza spełnianie warunku udziału w/w Postępowaniu.
Odpowiedź 2721/2022/Pytanie 1
Posiadane zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie ,,ex 19 12 12” odpowiadającym odbieranym odpadom co do charakterystyki potwierdza spełnianie warunku udziału w/w Postępowaniu.