wtorek, 05 lipiec 2022 07:24

Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2727/2/2022

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05-07-2022 pod numerem 2022/BZP 00238192/01

Termin składania ofert 15.07.2022 godzina 07:00.

ID postępowania z miniPortalu: 10803924-e1c0-41c8-a64c-36e0be0b0993

Link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10803924-e1c0-41c8-a64c-36e0be0b0993

Pobierz:

ogloszenie

SWZ_docx

SWZ_pdfInformacja o wyniku postępowania
Pobierz:
ogloszenie

Informacja o wyborze oferty - 20.07.2022
Pobierz:
wybor_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 15.07.2022
Pobierz:
Zestawienie_ofert

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia