poniedziałek, 06 czerwiec 2022 09:31

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Napisane przez Joanna Kłoczko

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2725/2022
Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz 1129 ze zm) zwana dalej u.p.z.p.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06-06-2022 pod numerem 2022/BZP 00194961/01

Termin składania ofert 24.06.2022 godzina 10:00.

ID postępowania z miniPortalu: 940e7e94-2896-46f4-a4ad-854599f1bc88

Link do postępowania na https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/940e7e94-2896-46f4-a4ad-854599f1bc88

 

Pobierz:

ogloszenie

SWZ_doc

SWZ_pdf

Informacja o wyniku postępowania
Pobierz:
ogloszenie

Informacja o wyborze oferty - 12.07.2022r.
Pobierz:

wybór_oferty

Informacja z otwarcia ofert - 24.06.2022r.

Pobierz:
zestawienie_ofert


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Pobierz:
Kwota_na_sfinansowanie_zamowienia

Pytania i odpowiedzi

2512/2022/Pytanie 1
Gdzie można pobrać dokumentację do poniższego postępowania, na stronie postępowania nie ma dostępnych żadnych dokumentów:

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c742264-e576-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00194961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-06

Odpowiedź 2512/2022/Pytanie 1
Zamawiający informuję, że dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zuokspytkowo.pl w zakładce zamówienia oraz na mniPortalu : https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/940e7e94-2896-46f4-a4ad-854599f1bc88

2725/2022/Pytanie 2
CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczy :

Wykonawca wraz z ładowarką przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski następujące dokumenty :

  1. c) Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji,

Wniosek : Ładowarki kołowe nie wymagają rejestracji, w związku z czym nie wymaga się również posiadania świadectwa homologacji. Wg obecnych przepisów maszyny te, przy spełnieniu pewnych warunków traktuje się jako pojazdy wolnobieżne. Należy je między innymi wyposażyć w : oświetlenie drogowe, kierunkowskazy, światła do jazdy po zmierzchu, oznakowanie pojazdu w trójkąt dot. pojazdów wolnobieżnych. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie z wymagań zapisu o dostarczeniu dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym wyciągu ze świadectwa homologacji.

Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 2
Zamawiający zmienia zapisy SWZ poprzez wykreślenie zapisu „Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji, w tym wyciąg ze świadectwa homologacji”


2725/2022/Pytanie 3
Dotyczy :
W przypadku zgłoszenia awarii (uszkodzenia) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarie) nie przekroczy 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za reakcję serwisu rozumie się zdiagnozowanie uszkodzenia (awarii). Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni od zgłoszenia uszkodzenia (awarii).

 Wniosek : Wnioskujemy o rozszerzenie zapisu „W przypadku zgłoszenia awarii (uszkodzenia) czas reakcji serwisu Wykonawcy na zgłoszone uszkodzenie (awarię) nie przekroczy 3 dni 5 dni roboczych..… Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni od zgłoszenia uszkodzenia (awarii). Dopuszczalne jest wydłużenie terminu naprawy urządzenia powyżej 14 dni tylko w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę maszyny zastępczej o parametrach porównywalnych. W przypadku dostarczenia maszyny zastępczej kary za przekroczenie wymaganego terminu naprawy nie będą naliczane

W przypadku akceptacji ww. wniosku prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian we wzorze Umowy.

Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 3

Zamawiający utrzymuje zapisy § 7 ust. 5 umowy.
Zamawiający zmienia zapisy § 7 ust. 6 umowy:
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni od zgłoszenia uszkodzenia (awarii). Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy bez naliczania kar umownych za przekroczenie wymaganego terminu naprawy i bez prawa do zlecania naprawy podmiotowi określonemu w ustępie 7, w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach pozwalających na prace maszyny (w tym praca z osprzętem Zamawiającego).   

 

2725/2022/Pytanie 4
CZĘŚĆ III – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Dotyczy :

W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu uszkodzenia (awarii) zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów.

Wniosek : Wnioskujemy o rozszerzenie zapisu „W przypadku zwłoki przez Wykonawcę w usunięciu uszkodzenia (awarii) Zamawiający wezwie na piśmie Wykonawcę do jej usunięcia i wyznaczy ostateczny termin naprawy. W przypadku dalszej zwłoki Wykonawca upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi  Autoryzowanemu Serwisowi producenta urządzenia według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. Niniejsze postanowienie nie dotyczy uszkodzeń wynikających z błędów operatorskich, działania sił zewnętrznych i ogranicza się do uszkodzeń i awarii wynikających z awarii urządzenia. Dostarczenie przez Wykonawcę urządzenia zastępczego jest jednoznaczne z wydłużeniem terminu ostatecznej naprawy na okres ustalony w odrębnych negocjacjach”

Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 4
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.


2725/2022/Pytanie 5
Dotyczy :
Usunięcie uszkodzenia (awarii) przez inny podmiot w sytuacji określonej w ust. 7, nie ma wpływu na warunki niniejszej gwarancji.
Wniosek : Wnioskujemy o użyciu zapisu dodatkowego „… pod warunkiem dokonania naprawy w Autoryzowanym Serwisie Producenta urządzenia.”
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 5
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

 
2725/2022/Pytanie 6
Dotyczy :

Koszty napraw i serwisów pokrywa Wykonawca. 
Wniosek
: Wnioskujemy o wyłączenie z ww. zakresu napraw wynikających z błędów operatorskich, działania sił zewnętrznych. Niniejsze postanowienie nie dotyczy również elementów maszyny i osprzętów zużywalnych w ramach eksploatacji.
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 6
Koszty napraw i serwisów pokrywa Wykonawca, za wyjątkiem kosztów wymienianych płynów eksploatacyjnych i elementów maszyny naturalnie zużytych w wyniku prawidłowej eksploatacji.

 
2725/2022/Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę fabrycznie nowej ładowarki kołowej wyposażonej w silnik wysokoprężny, 6-cio cylindrowy, turbodoładowany z systemem chłodzenia powietrza dolotowego intercooler, moc silnika  141 kW, pojemność skokowa 5.9 l?
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 7
Zamawiający utrzymuje zapisy SWZ.

 
2725/2022/Pytanie 8

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby limit wszystkich kar łącznie nie przekroczył 10% wynagrodzenia brutto?
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 8

Zamawiający zmienia zapisy § 9 ust. 2 umowy:

Łączna wartość naliczonych kar umownych w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w § 9 ust. 1 lit. b – e nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

2725/2022/Pytanie 9
Czy zamawiający zgodzi się na dostawę ładowarki o mocy silnika 202 kW?
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 9
Zamawiający utrzymuje warunki SWZ.

2725/2022/Pytanie 10
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru dotyczącego pojemności silnika na 6057 cm3  (wymagane jest 6500 do 7100 cm3 ?
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 10
Zamawiający utrzymuje warunki SWZ.


2725/2022/Pytanie 11
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru dotyczącego wysokości sworznia obrotu łyżki przy maksymalnej  wysokości na min. 3936 mm (wymagane jest min 3950 mm) ?
Odpowiedź 2725/2022/Pytanie 11
Zamawiający utrzymuje warunki SWZ.