wtorek, 20 listopad 2018 08:39

ZUOK Spytkowo ubiega się o dofinansowanie projektów transgranicznych

Napisała

Współpraca polsko - rosyjska

ZUOK Spytkowo wraz z Gminą Giżycko i rosyjskim partnerem - Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck ubiegają się o dofinansowanie rozbudowy m.in. sieci kanalizacyjnej w Gminie Giżycko oraz oczyszczalni ścieków w Spytkowie. Wspólny projekt został złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Zgodnie z wytycznymi Programu w składanych projektach można było wnioskować o środki na projekty związane z poprawą infrastruktury, bezpieczeństwa, ochrony dziedzictwa kulturowego lub ochrony środowiska naturalnego. ZUOK Spytkowo wraz z Gminą Giżycko i Administracją Okręgu Miejskiego Sowieck przygotowali projekt środowiskowy pn. „Chrońmy nasze wspólne dobro – ochrona zasobów naturalnych obszaru transgranicznego poprzez zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń”. Dotyczy on rozbudowy podczyszczalni odcieków w Spytkowie, rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Gminie Giżycko oraz rekultywacji zamkniętego składowiska w Sowiecku.

- Naszym celem było rozwinięcie współpracy na rzecz środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym przy współpracy z przedstawicielami władz rosyjskich i ich ekspertami. I to się udało. Dzięki tej kooperacji wypracowaliśmy wspólnie bardzo ważną dla regionu koncepcję inwestycyjną, której realizacja może znacząco przyczynić się do poprawy jakości powietrza i wód na terenie naszego regionu oraz pozwoli lepiej monitorować zmiany w środowisku naturalnym - mówi Paweł Lachowicz, prezes Zarządu ZUOK Spytkowo.

W trakcie przygotowywania projektu polscy i rosyjscy eksperci zajmujący się gospodarką odpadami zrealizowali szereg analiz i wizji lokalnych na obszarze transgranicznym, brali także udział w licznych konferencjach i międzynarodowych spotkaniach. – Wierzymy, że te spotkania zaprocentują przy samej realizacji naszych projektów – dodaje Paweł Lachowicz.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z pompowniami pozwoli zwiększyć odsetek oczyszczanych odcieków ze składowiska w Spytkowie, rekultywacja 11-hektarowego składowiska w Sowiecku poprawi m.in. właściwości tamtejszej gleby, zaś dzięki nowej instalacji w miejscowości Świdry-Grajewo w gminie Giżycko uda się przyłączyć do kanalizacji sanitarnej nowe gospodarstwa domowe. Inwestycje mają doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczeń i ograniczenia emisji skażonych substancji do atmosfery, a także ograniczyć uciążliwości odorowe oraz poprawić jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

Autorzy projektu podkreślają, że znaczącym atutem projektu jest wykorzystanie w nim wiedzy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu przedsięwzięć, tj. między innymi wykorzystane zostały umiejętności polskich specjalistów, którzy w okresie 2004-2013 realizowali rekultywację szesnastu składowisk odpadów w regionie gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 to jeden z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Finansowany jest ze środków unijnych oraz z budżetu władz rosyjskich. Rozstrzygnięcie konkursu na programy transgraniczne nastąpi w kwietniu przyszłego roku.

Projekt „Chrońmy nasze wspólne dobro” przygotowany został w zgodzie m.in. z unijną strategią dla Morza Bałtyckiego oraz Strategią Wielkich Jezior Mazurskich 2020.